Start / Hållbarhet / En godare miljö / Energieffektivisering

Energieffektivisering

Vi tänker fossilfritt

För oss är det en självklarhet att arbeta för en mer energieffektiv verksamhet som minskar vår klimatpåverkan. Genom att enbart använda el från sol, vind och vatten samt alltid välja det bästa hållbara energialternativet för våra butiker tar vi ansvar för vår affär.

Så här jobbar vi med energieffektivisering

Kyla och värme är stora energiförbrukare och för våra egenägda butiker pågår sedan länge ett gediget energieffektiviseringsarabete. Tack vare att vi ingår i Axfoodkoncernen påverkar koncernens energieffektiviseringar och satsningar på grön el Hemköpsbutikerna positivt.

 • Köldmedia med stor klimatpåverkan ska inte användas i våra kylar och frysar. Genom att ta till vara på överskottsvärme kan vi vara självförsörjande med värme.
 • På taket på vårt nya automationslager i Bålsta sitter Sveriges största tak-solcellsanläggning på cirka 80 000 kvadratmeter. Det ger en effekt på cirka 8,9 MW vid full drift och en årlig produktion på 7,8 GWh.
 • På taket på vårt nya frukt & grönt-lager i Landskrona kommer det under 2023 installeras en solcellspark om cirka 30 000 kvadratmeter. Solcellsparken kommer att ge en effekt om 3,9 MW vid full drift. Det motsvarar en årlig produktion på 3,4 GWh, vilket är lika mycket som den årliga hushållselen för 570 hushåll.
 • Vid nyetableringar och ombyggnationer väljer vi resurseffektiv köldmedia med låg klimatpåverkan för att minska elanvändningen. 
 • Axfoodkoncernen är med och bygger Sveriges största solcellspark som ska stå för 15 procent av hela koncernens energiförbrukning. Anläggningen beräknas tas i drift 2024.
 • Vid nyetableringar och ombyggnationer använder vi LED-belysning. Planen är att helt övergå till LED i alla våra egenägda butiker. 
 • Vi jobbar med värmeåtervinning från kylanläggningarna och är ibland helt självförsörjande av värme till butiken. 

Våra mål 

 • Hemköps egenägda butiker ska minska elanvändningen med 10 procent per m2 senast 2025 (basår 2020). Vid nyetablering och ombyggnad av butiker och lager ska hållbarhetsprestanda avseende energi och materialval hålla hög kommersiell tillgänglig standard. Cirkulär ekonomi ska särskilt beaktas. 
 • Elanvändningen inom lagerverksamheten ska minska med minst 10 procent i förhållande till omsättning senast 2025 (basår 2020). 
 • Vid investeringar i kylanläggningar ska alltid köldmedia* som inte är klimatpåverkande väljas. Senast 2030 ska Hemköps egenägda butiker helt gått över till naturliga köldmedier. 
 • Minst 40 solcellsanläggningar ska vara i drift inom Axfoodkoncernen senast 2025. 

* = Köldmedia är den substans som finns inne i alla kylar, frysar och luftkonditionering och används för att flytta energi från en varm källa till en kall och tvärtom. 

Status 

 • Sedan 2015 till och med 2022 har vi fasat ut över 20 000 ton CO2 ekvivalenter tack vare konvertering till bättre köldmedia. 
 • Idag har fem av våra butiker solceller på sitt tak. 
 • Våra egenägda butiker använder enbart grön el. 
 • Köldmedia som används ska uppfylla kraven i den europeiska f-gasförordningen (EU/517/2014). Vid ombyggnader och nyetableringar byts kylanläggningar ut mot naturliga köldmedier. Av Hemköps butiker är 41 av de 60 egenägda butikerna konverterade. 

Varför? 

Vi har ett ansvar gentemot vår omvärld att minska den klimatpåverkan vår verksamhet har. En stor del av våra utsläpp kommer från kylanläggningar i butiker och lager och därför har vi under flera år haft hög prioritet på energieffektiviseringsåtgärder och att modernisera och byta ut vår köldmedia. 

När vi arbetar för energieffektivisering, minskar vi inte bara våra klimatutsläpp, utan vi bidrar också till lägre eleffekt och därmed lägre elpriser. Det svenska elnätet är något som delas mellan alla invånare, företag, institutioner och industrier. När vi står inför en situation med effektbrist och skenade elpriser måste alla dra sitt strå till stacken. Kan vi minska vår elanvändning kan vi också minimera risken för driftstopp i elnätet. Inom Hemköp har vi beslutat att ta ett krafttag när det gäller vår elförbrukning. Ett arbete som alla butiker för väntas ta med stor omsorg. Från de dagliga småsakerna som att släcka ljuset och stänga av grillugnar till stora elförbrukare som kyla och belysning, vilka är avgörande för våra butiker, men där mindre justeringar gör stor skillnad. Varje kilowatt räknas och vi på Hemköp är fast beslutna om att göra det vi kan för att minska vår energiförbrukning. 

Läs mer om vårt arbete för energieffektivisering i vår Års- och hållbarhetredovisning på sid 100.