Ansökan om att bli företagskund på Hemköpskedjan AB sker genom att fylla i webbansökan på www.hemkop.se. Genom att vara företagskund på Hemköpskedjan AB godkänner och samtycker ni till följande villkor och regler:

För kreditkunder med inköp mot faktura gäller följande regler:

Villkor för inköp mot faktura företag 2018-04-01

1. Villkor
Daglig fakturering, dvs en faktura per dag oavsett antal köp. Fakturaavgift 50 kr exkl moms. Ingen fakturaavgift vid mottagande av faktura via mail eller E-faktura. Om inget annat avtalats mottar ni som kund alltid en pappersfaktura per post, även vid autogiro. Vid större krediter ställer vi krav på säkerhet. Undertecknad av kreditansökan bekräftar att lämnad information, handlingar och upplysningar om det företag som ni ansöker om kundnummer till, är riktiga och ger samtidigt Axfood AB (publ) och dess dotterbolag Hemköpskedjan AB rätten att ta kreditupplysning och löpande bevaka sökandes verksamhet, samt har rätt att registrera uppgifter i sina databaser. Axfood har vid behov rätt att kontakta sökandes bankförbindelse om man finner det nödvändigt. Det är ni som ansöker om att bli kreditkund som ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Hemköpskedjan AB. Ni ansvarar även för att avsluta kredit/kundnummer hos Hemköpskedjan AB om den berörda verksamheten upphör att existera. Överlämnande av kundnummer vid försäljning av verksamhet är förbjudet. Om detta ändå sker är säljande verksamhet fortfarande betalningsskyldig då det är de som äger kundnumret. Det kundnummer ni mottar är ert företags ansvar att skydda. Ert företag ansvarar för alla köp som görs med detta kundnummer.

2. Betalningsvillkor
Alltid 10 dagar netto. Vid sen betalning och direkt efter förfallodagen debiteras alltid extra administrativa avgifter, plus de aktuella hanteringskostnader som uppstår vid sen betalning. Lagstadgad dröjsmålsränta med Riksbankens vid var tid gällande referensränta med tillägg om 8%. Det är ni som kund som ansvarar för att betalningar inkommer till Hemköpskedjan AB:s bankgiro 5509-1482 senast på förfallodagen. Sena betalningar hanteras av Axfood AB (publ) så som att vi kommer att stoppa kundnumret för kredit tills alla betalningar är oss tillhanda. Detta utan telefonkontakt.

3. Autogiro
Ansvarig betalare förbinder sig också att alltid ha täckning på gällande bankkonto minst ett dygn i förväg, före förfallodagen. Dragning av fakturor sker på förfallodagen kl 06,00 via autogiro och på det bankgironummer som angivits på medgivandeblankett för autogiro. Saknas täckning på kontot eller om ej betalning sker senast på förfallodagen har Hemköpskedjan AB rätt att debitera fastställda avgifter och ränta. Om dragning ej är möjlig på förfallodagen kommer kundnummer att stoppas för kredit tills betalning är oss tillhanda. Detta utan telefonkontakt.

4. Behandling av personuppgifter
Axfood AB(publ)/Hemköpskedjan AB behandlar och lagrar personuppgifter för att fullfölja ingångna avtal (såsom kontaktuppgifter) med företaget och där det är nödvändigt enligt lag. De uppgifter som finns om företaget och dess anställda som kund kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagens (PUL) krav och kommer endast att lämnas ut till företag som för Hemköpskedjan AB:s / Axfood AB (publ):s räkning utför för avtalsförhållandet nödvändig behandling. Om det förekommer felaktigheter kan du begära rättelse.

5. Ändring av dessa villkor
Dessa villkor kan komma att ändras av Hemköpskedjan AB. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på www.hemkop.se.