Start / Hållbarhet / En godare miljö / Plast och förpackningar

Plast och
förpackningar

Minskad plastanvändning och ökad cirkularitet

Vi strävar efter att maten vi säljer ska komma hela vägen hem till dig på ett säkert sätt. Vi vill vara en positiv kraft i omställningen till ökad cirkularitet, och där spelar vårt arbete med plast och förpackningar en viktigt roll. 

Så här arbetar vi med plast och förpackningar 

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete kring plast och förpackningar handlar om att bli bättre på att använda de resurser som redan finns i omlopp. Vi arbetar konstant med att öka vår resurseffektivitet, återvinningsbarhet och användning av förnyelsebara material. Hemköp ingår i Axfoodkoncernen och tillsammans inom koncernen arbetar vi med mål för plast och förpackningar. Vi lägger till exempel stor vikt vid att ta fram förpackningar för våra egna märkesvaror med så lite miljöpåverkan som möjligt. Dagab är koncernens inköp- och logistikorganisation och är ansvarig för arbetet med förpackningarna för våra egna märkesvaror. Användningen av den så kallade interna plasten som används inom lager och butik är ett gemensamt arbete mellan Hemköp och Dagab. 

Förpackningsmaterial till våra olika varor väljs utifrån behov och egenskaper. Förpackningen ska dels bevara och skydda livsmedlet samtidigt som det är kostnadseffektivt och livsmedelssäkert. Förpackningen måste också fungera praktiskt, både för butiken och för konsumenten. I möjligaste mån försöker vi minimera mängden förpackningsmaterial utan att riskera att kvaliteten på innehållet eller materialets återvinningsbarhet försämras. 

 • Som första bolag i dagligvarubranschen har vi byggt en unik databas som omfattar cirka 18 000 olika förpackningsmaterial. Samtliga leverantörer av våra egna märkesvaror har deltagit i arbetet med att samla in och sammanställa uppgifter om exakt vilka förpackningskomponenter och material som respektive förpackning innehåller. Med hjälp av den omfattande databasen kan övergången till återvinningsbara förpackningar av förnybart eller återvunnet material snabbas på. 
 • Vi ser över större produktkategorier och framför allt de stora volymprodukterna för att se om vi kan ta bort någon del av förpackningen eller minska mängden material som används. Till exempel har våra snabbnudlar från Eldorado fått ett lite tunnare plastomslag vilket gör att vi har bantat bort flera ton plast. 
 • När vi undersöker möjligheterna av att byta ut material i en förpackning, gör vi det bara om vi kan få en bättre ersättning ur återvinningssynpunkt som samtidigt inte försämrar hållbarheten på livsmedlet. Detta för att inte öka matsvinnet. Det innebär till exempel att om plasten i en förpackning gör att livsmedlet håller längre, kommer vi inte ta bort det, eftersom risken då är att livsmedlet blir sämre snabbare och måste kastas innan det hinner ätas upp. 
 • Parallellt med arbetet att byta ut, ta bort eller minska mängden material, är vi i regelbunden kontakt med flera större aktörer på marknaden för att få fler att göra förändringar tillsammans med oss. Vi har även en omvärldsbevakning där vi följer nya innovationer och forskning- och materialutveckling hos olika förpackningsleverantörer. 
 • En plastkartläggning över all intern engångsplastanvändning genomfördes 2019. En ny plastkartläggning för 2022 har påbörjats för att ta reda på hur vi ligger till i vårt plastbantningsmål för interna plastflöden.
 • Alla våra nya kundkorgar består till stor del av återvunnen plastråvara, minst 90 procent.
 • Under årens lopp har vi bantat bort tonvis med plast från våra förpackningar för egna märkesvaror som till exempel: Garants 1liters juiceflaskor fick tunnare plast, vi tog bort Innerförpackningen av plast för Garants frysta pajer och Garants frysta vegopytt och djupfrysta grönsaker fick tunnare plast.
 • Utöver plastbantning har vi gjort flera förändringar i våra förpackningar som bidrar till ökad cirkularitet. Garants citron- och limejuiceförpackningar är sedan några år tillbaka i återvunnen PET-plast, plasten runt våra Garant 24-pack äggförpackningar består delvis av återvunnen plastråvara och vi har bytt ut materialet på rökt och gravad lax från märket Falkenberg till skinpack av återvunnen PET-plast. För några år sedan var vi också först med att introducera pant på saft-, smoothie- och juiceflaskor. Det initiativet har haft en stor påverkan inom branschen och öppnat upp för pant på liknande produkter på marknaden. 
 • Tillsammans med branschkollegor i Svensk Dagligvaruhandel har vi satt upp mål för mer hållbara förpackningar. Vi har också åtagit oss att öka användning av återvunnet material och förpackningsmaterial som är designade för materialåtervinning. Vi driver också opinion och påverkar så att regelverk och incitament går mot en övergång till cirkulära materialflöden. 

Våra mål 

 • Vi ska undvika kemiska ämnen som tas upp på SIN-listan i varorna samt förpackningarna (exempelvis Bisfenol A). Målet ska vara uppnått 2025. Vi arbetar för att SIN-listan blir branschstandard för kemikaliekrav.  
 • Vi ska minska den totala plastanvändningen för egna märkesvaror och interna plastflöden med 25% senast 2025 (basår 2019). Vi ska även bidra till plastbantning och hållbar plastanvändning genom samarbete med märkesleverantörer. 
 • Förpackningar (plast, kartong och papper) för egna märkesvaror ska vara producerade av förnyelsebar eller återvunnen råvara senast 2030.
 • År 2025 ska förpackningarna för egna märkesvaror gå att materialåtervinna. Vi ska sträva efter att öka användningen av FSC-märkt papper. 

Status 

Att minska matsvinnet är överordnat alla förpackningsmål. Slängd mat har mycket större klimatpåverkan än vad förpackningen som skyddar livsmedlet har. Det innebär att vi inte kommer förändra en förpackning så att hållbarheten på ett livsmedel påverkas negativt. 

SIN-listan och kemikalier 

SIN (Subsitut it Now!)-listan är en lång lista över kemikalier som används i olika artiklar, produkter och i tillverkningsprocesser. Kemikalier i SIN-listan är särskilt angelägna att ta bort eller bytas ut då de utgör ett hot mot människors hälsa och vår miljö. Dessa kemikalier omfattas ännu inte av lagstiftning, men vi har valt att gå steget längre eftersom vi anser att de är viktiga att fasa ut. 

Arbetet med att avveckla användning av ämnen på SIN-listan i förpackningar är mycket utmanande. Vi arbetar med målet att undvika SIN-ämnen genom kravställning mot leverantör, insamling av information från leverantör och genom att på olika sätt bygga medvetenhet. Många leverantörer har ofta bristfällig kunskap om både tillsatta kemikalier i förpackningarna och vilka processkemikalier som används. Därför skulle stöd i lagstiftningen om skyldighet att informera om alla, inte bara lagstiftade kemikalier, underlätta arbetet med att ställa krav utöver lagstiftningen. 

Under 2021 fattade Svensk Dagligvaruhandel beslut om att använda SIN-listan som ett grundläggande verktyg i arbetet med förpackningar. Vi driver bland annat frågan om en gemensam målsättning om SIN-ämnen i branschen. 

Materialåtervinningsbara förpackningar till 2025 

Vi är på god väg att nå våra mål. Samtidigt finns det komplicerade livsmedel som kräver olika barriärer, t.ex. mot fukt, syre och fett för att vi ska kunna erbjuda en säker och hållbar produkt till våra konsumenter. Dessa barriärer kan försvåra materialåtervinningsbarhet för förpackningen. 

Materialåtervinningsbara förpackningar är det mål vi är mest engagerade i inom hela förpackningsledet. Vi arbetar aktivt i hela kedjan för att påverka så att förpackningskriterierna blir tydligare och att materialen inte exempelvis innehåller för mycket av olika typer av material som ökar efterfrågan på återvunnen råvara. Vi har goda förhoppningar om att den uppdaterade förpackningslagstiftningen inom EU kommer att driva arbetet i rätt riktning för alla som etablerar en förpackning på marknaden. Något som kommer att bidra till ökad cirkularitet och därmed minskad klimatpåverkan. 

En avgörande del för att skapa en ökad cirkularitet i samhället är att alla källsorterar sina förpackningar i återvinningskärl eller på återvinningsstationer. Ju större volymer av källsorterat material som återvinningsindustrin får in, desto lättare blir det att sälja det vidare för att sedan skapa nya förpackningar. Vi har alltså alla ett viktigt ansvar att återvinna! 

Förnyabara eller återvunnet material i förpackningar till 2030

Möjligheterna att använda återvunnen råvara finns inom de flesta materialen, speciellt inom glas och kartong där det finns stor potential. Plast är mer utmanande, speciellt om den ska användas i direktkontakt med livsmedel. Mycket av den plast som återvinns idag återanvänds i förpackningar för produkter som inte är livsmedel, så som tvättmedel, toalettpapper och soppåsar. Förnybar råvara finns redan i form av papper. Och här vill vi aktivt öka andelen FSC-certifierad papper, eftersom vi vill att pappersmaterialet kommer från hållbara skogsbruk. Förnyelsebara råvaror som används för att skapa plast kommer från stärkelse och då ofta från majs, sockerrör eller tallolja. Här ser vi att det finns utmaningar. Dels för att framtagandet av förnyelsebar plast kan konkurrera med matodlingsareal, men också för att säkerställa att denna typ av material kan tas om hand av återvinningsindustrin (tvättas, granuleras och säljas) för att återanvändas användas i nya förpackningar. 

På sidan 101-102  i vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om statusen för våra mål inom plast och förpackning. 

Därför är det viktigt att jobba med plast och förpackningar 

Plast och förpackningar bidrar till att lösa ett flertal problem och behov i samhället. Inom dagligvaruhandeln är plast ett vanligt material eftersom det har bra egenskaper som förlänger varors hållbarhet, vilket bidrar till mindre matsvinn. Tyvärr är sättet som vi använder och hanterar plast och förpackningar på idag inte alltid så hållbart. Därför är det både branschens och varje enskild individs ansvar att påverka detta i en positiv riktning. För att minska den klimat- och miljöpåverkan som plast och förpackningar har, behöver vi en ökad cirkularitet. Det vill säga använda fler material som återvinns om och om igen, istället för att ständigt skapa nya. Här har vi i branschen ett ansvar att sätta förpackningar på marknaden som går att materialåtervinna och som är framställda av återvunnet material, samtidigt som de är hållbara, säkra och inte bidrar till matsvinn.