Start / Hållbarhet / Ett godare sortiment / Social hållbarhet

Social hållbarhet i
leverantörsledet

Handla hållbara varor!

Hur vi jobbar med social hållbarhet i leverantörsledet

Ett gott samarbete med våra leverantörer är grunden för att lyckas i arbetet för social hållbarhet i leverantörsledet. Våra leverantörer ska inte använda sig av barnarbete, arbetarna ska få den skyddsutrustning de behöver och arbetsförhållandena på de odlingar som våra produkter kommer från ska vara goda. Vi är en del av Axfoodkoncernen och därigenom finns ett gemensamt arbete kring detta. Vår inköp- och logistikverksamhet Dagab är inköpsansvariga för våra egna märkesvaror och ser till att våra krav enligt uppförandekoden är en del av inköpsprocesserna och i framtagandet av nya produkter.

 • Axfoodkoncernens uppförandekod är grunden för verksamheten och omfattar de krav och förväntningar som ställs på våra leverantörer. Koden är baserad på erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Den innehåller våra ståndpunkter och krav när det gäller efterlevnad av lagar, förhållanden på arbetsplatsen, resursanvändning och påverkan på lokalsamhället, miljö, djuromsorg, etiskt beteende och antikorruption. Arbetet med att följa upp koden bidrar till att driva hållbarhetsfrågorna framåt i linje med koncernens strategi och vision om bra och hållbar mat. Uppförandekoden är integrerad med Amfori BSCI:s uppförandekod och ses över löpande eller när det krävs på grund av att till exempel internationella ramverk tillkommit eller förändrats. Vi har krav på att alla leverantörer ska stå bakom koncernens uppförandekod och på så vis kan vi bland annat ställa krav på hur produktionsförhållanden ska se ut för samtliga varor som säljs hos oss. Leverantörerna för våra egna märkesvaror ska uppvisa systematiskt arbetssätt för att uppnå principerna i koden. 
 • En hållbarhetsmärkning inom särskilt riskfyllda råvaror är viktigt för att säkerställa schyssta arbets- och levnadsvillkor. Därför är all kakao, te och kaffe inom våra egna märkesvaror hållbarhetscertifierade genom antingen Fairtrade, Rainforest Alliance – läs mer under Riktlinjer för ett hållbart sortiment.
 • Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling och är en bra garant för att den som har odlat eller arbetat i odlingen av varan har fått en skälig ersättning. Därför har vi ett hållbarhetsmål om att öka försäljningen av Fairtrade-märkta varor och tagit olika beslut kring just vissa produkter, så som att vi endast sälja rosor (styckvara eller i bunt) som är Fairtrade-märkta. 
 • Hållbarhet är en integrerad del av vår inköpsprocess vid upphandling av egna märkesvaror. Upphandlingarna sker på lika villkor och tidigt i inköpsprocessen inkluderas hållbarhetskrav. Vid inköp av egna märkesvaror i så kallade riskländer och riskkategorier ingår hållbarhetsaspekter. Vi genomför hållbarhetsbedömningar och riskanalyser av alla varor med ursprung i riskländer. En kvalificering genomförs under upphandlingar för att säkerställa att leverantören uppfyller våra kriterier.
 • Inom vissa marknader med kända sociala risker, som exempelvis i Thailand, är en stor del av arbetskraften migranter från grannländerna och där arbetar vi med vissa riktade insatser. I Thailand har vi bland annat infört det digitala utbildningsverktyget QuizRR hos leverantörer. Syftet är att utbilda både chefer och medarbetare om etisk rekrytering och därigenom förbättra förhållandena på arbetsplatserna. Utbildningen består av korta filmer på det lokala språket samt uppföljningsfrågor för att bedöma kunskapsnivån. Vi stöttar även skolgången för migrantarbetares barn i samarbete med vår leverantör av Spicefields frysta Thai-kuber.  
 • Mellan 2017 – 2022 bedrev vi ett projekt i basmatirisregionen Punjab i Pakistan som bidragit till högre inkomster för cirka 2 500 småbönder som levererar ris till vårt Garant Basmatiris. Dessutom bedrev Axfoodkoncernen gemensamt med bland andra Oxfam ett pilotprojekt under risskörden 2020 till 2021 som syftade till att undersöka hur levnadsinkomst kan uppnås för risbönderna. En premie utgick till ett antal småbönder och säsongsarbetare, vilket gjorde att gapet till en inkomst som familjerna kan täcka sina basbehov på minskade väsentligt. Projektet syftade till att efter projektet kunna stötta småbönder genom fortsatt handel från de kooperativ som startats. Hundratals småbönder har även genom projektet kunnat nå en certifiering som heter Sustainable Rice Plattform (SRP) vilket gör att vi nu kan köpa SRP-ris till våra egna märkesvaror från projektområdet. En kortfattad filmen om projektet finns i början av denna sida. 
 • Axfoodkoncernen tillsammans med Oxfam bedriver även ett projekt för risbönderna i Kambodja som odlar det ris som ingår i Garants eko-riskakor och är ett delvis Sida-finansierat projekt. Projektet har pågått sedan 2017 och avslutas sommaren 2023. Projektet syftar till att organisera småbönder i kooperativ och ge verktyg för ökad jämställdhet, ökade inkomster och miljöhänsyn.   
 • Genom Axfoodkoncernens medlemskap i ETI (Ethical Trading Initative) Sweden samverkar vi med övriga livsmedelskedjor i Sverige om ansvarfulla leverantörsled och bra arbetsvillkor. 2023 bedriver vi ett gemensamt projekt med ICA, Coop och Greenfood som syftar till att förbättra villkoren för kvinnliga säsongsarbetare i Marocko där vi köper viss frukt och grönsaker ifrån. 

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet i leverantörsledet i den offentliga versionen av vår kvalitets- och hållbarhetsstrategi och i vår årsredovisning s. 106-110. 

Läs mer om utmaningarna inom leverantörsledet från Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig varor på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab. 

Våra mål

 •  Fattigdom inom våra leverantörsled för egna märkesvaror ska i möjligaste mån utrotas till 2030 genom att de som arbetar inom tillverkning och odling tjänar över FN:s fattigdomsgräns. Försäljning av Fairtrade-märkta varor, som bidrar till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets-och levnadsvillkor, ska öka generellt med fokus på de prioriterade råvarorna kaffe, te, kakao och bananer.
 • Vi ska i möjligaste mån uppnå levnadslöner i leverantörsleden för varor från prioriterade länder där gapet mellan minimilön och levnadslön är stort senast 2030. Jordbruksledet samt Axfoods egna märkesvaror prioriteras särskilt högt. 
 • Alla relevanta leverantörer och underleverantörer av egna märkesvaror ska ingå i något erkänt socialt uppföljningssystem (BSCI, SA8000, Fair for Life, SEDEX eller dylikt), alternativt ha fungerande kollektivavtal med erkända fackliga organisationer, senast 2022. 

Varför är det viktigt att jobba med social hållbarhet i leverantörsledet? 

Mat ska produceras på ett socialt hållbart sätt som innebär bland annat att de som arbetar inom matproduktionen ska ha goda arbets- och levnadsvillkor. Vi arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare i leverantörskedjorna. Det är en stor utmaning eftersom leverantörskedjorna ofta är både långa och komplexa men genom vårt kontinuerliga arbete med hållbarhetsbedömningar och levnadslöneprojekt så gör vi skillnad.