SOS Barnbyar

Ett mångårigt samarbete som gör skillnad

För oss är det viktigt att engagera sig i sin omvärld och bidra till en bättre framtid för fler människor, speciellt för dom allra minsta. Därför har vi ett långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar, där vi tillsammans med våra kunder skapar möjligheter för barn i utsatthet att få en tryggare tillvaro.

Engagera dig som fadder!

Hur jobbar vi med SOS Barnbyar

Sedan 2007 har vi haft ett samarbete med SOS Barnbyar som genererat totalt 25,6 miljoner kronor. Genom insamlingar från Hemköp, och pantpengar som skänkts av våra kunder samlar vi varje år in omkring 2,5 miljoner kronor. En fantastisk summa som gör otroligt mycket gott – och varje krona gör skillnad. 

Pant som gör skillnad 

I flera av våra butiker har du möjligheten att skänka din pant. De insamlade pantpengarna går till vårt projekt i Moçambique, som vi har startat tillsammans med SOS Barnbyar sommaren 2021. Projektet, som kallas Kurima projektet, pågår till 2024 där vi arbetar för att förbättra den lokala matproduktionen för kvinnor och ungdomar. Du kan läsa mer ingående om projektet längre ner. Sedan start har vi från Hemköp och våra kunder skänkt 3,6 miljoner kronor till vårt projekt i Moçambique. Mellan 2007–2021 har vi från Hemköp och våra kunder skänkt cirka 20 miljoner kronor till SOS Barnbyar där den större delen har gått till Ukraina. Under 2010 var Hemköp med och grundade ett av husen i barnbyn Brovary, som ligger i Ukraina. Under 2020 hade barnbyn 82 barn i sin omsorg och de familjestärkande programmen stöttade 329 personer med insatser. Verksamheten har dock förändrats i och med kriget i Ukraina. 

Vårt arbete med SOS Barnbyar under kriget i Ukraina 

När kriget bröt ut i Ukraina startades en insamling till SOS Barnbyars katastroffond i flera av våra butiker. Detta engagemang har gjort att över en halv miljon kronor har skänkts av våra kunder sedan start. Hemköp har även skänkt en separat gåva på 350 000 kronor. 

Precis innan kriget bröt ut började SOS barnbyar evakuera barnen och familjerna från deras barnbyar i förebyggande syfte, däribland barnbyn i Brovary. 

- Vi evakuerade barn från våra barnbyar i Ukraina precis innan kriget började. Ingen trodde att det skulle bli krig på riktigt, men vi valde att ta det säkra före det osäkra, säger Kristoffer Wihed, strategic partnership manager på SOS Barnbyar. 

Insamlingskampanjen har engagerat över 30 000 klubbmedlemmar i 141 butiker och har samlat in 487 000 kronor. Den butik som har samlat in mest pengar är Hemköp Hornstull i Stockholm. Butikschef Mikael Dahl berättar: 

Det är en självklarhet att göra vad vi kan för att bidra till att förbättra situationen för de som drabbats av kriget. Engagemanget har varit stort, både från vår butikspersonal och våra kunder. Vi har lyft insamlingen på ett tydligt sätt i kassorna och många av våra kunder har velat hjälpa till med att göra något gott. Vi är tacksamma för varje krona

De insamlade pengarna går till att stötta familjer och barn som är drabbade av kriget. Det betyder till exempel att de får boende, skydd och omsorg. SOS Barnbyar ser även till att familjer som splittrats kan återförenas genom juridiska och ekonomiska bidrag. Läs mer här

Projektet i Moçambique

I Moçambique lever hälften av befolkningen i extrem fattigdom och landet drabbas ofta av missväxt på grund av stormar, översvämningar och torka. Många saknar tillgång till el och tillgången på råvaror är osäker. Här ska vi under projektets gång arbeta med att förbättra lokal matproduktion. 

Jordbruk avgörande för kvinnor och ungdomar 

För att minska fattigdom och uppnå livsmedelssäkerhet är det småskaliga jordbruket avgörande – speciellt för kvinnor och ungdomar. I detta projekt ska småskaliga jordbrukare, som idag enbart odlar för egen konsumtion, få kunskap och verktyg för mer hållbar odling. Målet är odlingar som kan skalas upp och bli till inkomster för odlaren, vilket i sin tur kan finansiera t ex skolgång och sjukvård för barnen. Det handlar också om att odla med mindre klimatpåverkan, då Moçambique redan idag är drabbat av naturkatastrofer till följd av klimatförändringar. 

Barns rättigheter och lokal expertis 

I projektet utbildas 800 småskaliga jordbrukare– i hög grad kvinnor och ungdomar. Projektet drivs utifrån ett rättighetsperspektiv, där särskild vikt läggs vid jämställdhet och barns rättigheter. SOS Barnbyar kommer ingå partnerskap med lokala aktörer som har erfarenhet och expertis i hållbart odlande. 

Projektet ska bidra till social och miljömässig hållbarhet genom att stärka småskaliga jordbrukare i utsatthet som leds av kvinnor och ungdomar. Målet är att de; 

 • Använder sig av bättre jordbrukstekniker 
 • Har tillgång till kapital för att finansiera sin jordbruksverksamhet
 • Har möjlighet att sälja sina produkter på den formella marknaden
 • Främjar aktivt naturvårdsjordbruk

Samt att lokala samhällen: 

 • Har kunskap och arbetar för att skydda den biologiska mångfalden
 • Deltar i frågor rörande klimatförändringarna

Status för projektet

Under 2022 fick 543 småskaliga jordbrukare stöd i projektet i Chimoio- och Vanduzi-distrikten. Bönderna använder sig nu av bättre jordbrukstekniker vilket lett till en ökad produktivitet och avkastning.  Det har skett genom utbildning inom bland annat planteringsteknik, bevattning, användning av organiska bekämpningsmedel, växelbruk och lagring av grödor efter skörd. 

 • 398 småskaliga bönder (298 kvinnor och 100 män) har utbildats i naturvårdsjordbruk inom Kurima-projektet. Deras utbildning har innehållit praktisk kunskap om hållbar jordbruksteknik, vilket innebär kunskap om deras åkermarkstyp och hur de kan bevara den bördiga jorden. Samtliga bönder använder sig nu av dessa hållbara jordbrukstekniker och har fått god kunskap om behovet av att vårda och skydda naturresurserna så att de kan bestå för framtida generationer. 
 • Farmer Field School (FFS) är ett tillvägagångssätt för deltagande i kapacitetsbyggande som har tagits fram av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Huvudsyftet är att involvera samhället i att hitta lösningar på lokala problem som påverkar jordbruket, såsom skadedjur, sjukdomar och jordbruksmetoder som försämrar jorden, vilket minskar produktiviteten hos densamma. FFS i Chimoio och Vanduzi erbjuder utrymme för praktisk gruppinlärning, förbättrade färdigheter för observation och kritisk analys och förbättrat beslutsfattande av lokala samhällen. Under året startades 7 FFS och totalt var 257 bönder involverade och åtta bönder har utbildats till facilitatorer hos FFS. 
 • Kurima-projektet har gett ut grönsaks- och majsfrön till nästan 600småbönder.
 • För att stärka småproducenternas kapacitet i frågor som rör mikrofinansiering, planering och jordbruksplanering har 156 bönder deltagit i utbildningsprogram för finansiell förståelse. Utbildningen omfattade aspekter som småföretagsledning, företagsmarknadsbedömning, kostnadsutvärdering och inkomstprognos. 
 • Som ett resultat av projektets aktiviteter är 347småbrukare engagerade i Village Savings and Loans Associations (VSLA). Projektet har bidragit med material för att göra det möjligt för grupperna att starta sina aktiviteter, såsom kassaskåp, lås, miniräknare, registerböcker. Projektet syftar till att genom VSLAs ge bönder en säker plats att spara sina pengar, få tillgång till lån och skaffa nödförsäkring. Dessutom förbättrar mikrofinansieringssystemen böndernas chanser att förvärva viktiga jordbruksinsatser, vilket bidrar till att öka jordbrukets avkastning.
 • Projektet samlade representanter från olika stakeholders för en workshop kring hur de småskaliga jordbrukarna ska få tillgång till den formella marknaden för försäljning av sina produkter.  Som ett första steg tecknades ett partnerskapsavtal mellan fem bönder och en livsmedelskedja.
 • För att möjliggöra konservering av majs håller projektet på att bygga förbättrade lador, och för detta ändamål har hantverkare utbildats i att bygga förbättrade ladugårdar av Gorongosa-typ. Det bör noteras att de producenter som kommer att ha nytta av ladorna, kommer själva att bidra med en del material samt med betalningen till hantverkaren.
 • För att främja metoder som skyddar ekosystemet och stärker bevarandet av jordbruket, har projektet introducerat pollinering och behandling av skadedjur och sjukdomar med ekologiska produkter. 209 personer tränades under denna period där de lärde sig att producera bekämpningsmedel som är skapat på organiskt sätt för att ersätta kemikaliska och giftiga bekämpningsmedel.
 • 250 personer deltog i aktiviteter för att öka medvetenheten och kunskapen om effekterna av minskad biologisk mångfald.

Projektets inverkan på barn 

Projektet bidrar till att familjerna kan trygga sin livsmedelsäkerhet och säkerställa att barn har tillgång till mat året runt. Det minskar riskerna för undernäring och att barn drabbas av infektioner vilket är en av de främsta orsakerna till barnadödlighet i regionerna. De ökande inkomsterna möjliggör att fler barn får tillgång till utbildning, vilket också minskar risken för barnäktenskap. Hittills har projektet förbättrat barns situation genom att bland annat att; 

 • Cirka 3000 barn har för närvarande en tryggad livsmedelsförsörjning med möjlighet till minst tre måltider om dagen.
 • Cirka 2300 barn har möjlighet att gå i skolan. Genom försäljning av jordbruksprodukter kan vårdnadshavarna köpa skolmaterial. 

Planer framåt för Kurima-projektet

 • Byggande av 30 ladugårdar
 • Förbättra lagringsteknik efter skörd; anskaffning av skördematerial
 • Stödja små producenter i utbildning i grovbearbetning av jordbruksprodukter
 • Öka medvetenheten om klimatförändringar och biologisk mångfald
 • Stödja småskaliga bönder med jordbruksinsatser under den första jordbrukssäsongen
 • Stödja småskaliga bönders deltagande i jordbruksmässor och jordbruksföretag
 • Underlätta upprättandet av partnerskapsavtal mellan småskaliga bönder och finansiella tjänster
 • Underlätta låne- och spartjänster till småskaliga bönder

SOS Barnbyar 

SOS-barnbyar arbetar över hela världen för alla barns rätt att växa upp i trygghet. De ser till att familjer får hålla ihop och stärker föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. De finns även där om barn och föräldrar förlorat familjemedlemmar. SOS Barnbyar ger barn och unga förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen.