Transport

Så här jobbar vi med transporter och logistik

Transporter av mat till våra butiker sker genom Axfoodkoncernens inköp- och logistikföretag Dagab. Ett omfattande arbete pågår för att minimera utsläpp och miljöpåverkan från logistikverksamheten. Att välja hållbara drivmedel innebär ständigt ändrade förutsättningar att ta hänsyn till. Därför har vi valt att diversifiera fordonsflottan och använda olika typer av lastbilar och drivmedel, el inkluderat. På så sätt kan vi bidra till utvecklingen av nya fordonstyper och infrastruktur samt produktion av hållbara drivmedel. 

 • Hållbar logistik handlar till stor del om optimering och effektivitet och omfattar hela varuflödet. Här finns flera viktiga aspekter; hur vi planerar våra rutter för att minska onödiga körsträckor; hur vi packar våra transporter för att undvika att transportera luft, vilken temperatur varorna fraktas i och vilka transportsätt och drivmedel vi använder. Här är digitalisering och automatisering en viktig del av lösningen. Med satsningen på vårt hypermoderna logistikcenter i Bålsta visar vi vägen för en effektiv och hållbar logistik. 
 • Vi arbetar på en omställningsplan till gas, el eller elhybriddrift för e-handelstransporterna.
 • Samtliga egenägda lastbilar kan köras fossilfritt och de första helelektriska lastbilarna har tagits i drift.
 • Ungefär hälften av våra transporter utförs av andra än oss själva. Det handlar om stora volymer och därför har vi möjlighet att påverka och ställa krav. Vi har ett nära samarbete med våra externa åkerier, där vi delar med oss av vår kunskap om gröna transporter och ställer krav vid upphandling av transporter. Bland annat kräver vi att externa åkeripartners har en omställningsplan för fossila drivmedel. Vi vill också att de optimerar sina leveranser så att samma område inte besöks flera gånger under samma dag. På så sätt bidrar vi indirekt till att minska klimatpåverkan även från dessa transporter.
 • Samtidigt som vi går över till mer hållbara fordon och drivmedel, arbetar vi med att minska våra transporters bränsleförbrukning. Det görs genom ett system som optimerar både last och körning. Genom systemet kan vi effektivt planera lasten och samtidigt planera en optimal rutt från vårt lager till butik. Vi arbetar också för att minska klimatpåverkan genom ett förändrat körbeteende. Alla chaufförer utbildas i eco-driving, där resultatet följs upp i ett särskilt system och de mest miljöeffektiva chaufförerna belönas. 
 • I vår årliga rapport Mat2030 (vårt förslag till en hållbar livsmedelsstrategi) ger vi flera förslag till myndigheter, politik och näringsliv för att skapa möjligheter till mer hållbara transporter. Nedan finns ett axplock av dessa förslag. Läsa alla förslag i Mat2030-rapporten här.  

- Förslag nr. 68 Hållbara transporter - Fullfölj övergången till fossilfria och hållbara transporter där PFAD, en biprodukt från palmoljeproduktion, och andra produkter från oljepalmen inte används som drivmedel. För att klimatmålen ska nås måste de fossila drivmedlen avvecklas. Det bör göras på ett sätt som inte hotar den biologiska mångfalden. 

- Förslag nr. 70 Grön skatteväxling - Minska användningen av fossila bränslen genom en grön skatteväxling där en skatt införs på fossila bränslen och arbetsgivaravgiften sänks. Ekonomiska incitament är nödvändiga för att avveckla fossila bränslen och göra alternativen mer lönsamma. 

- Förslag nr. 73 Laddningsstationer - Utveckla infrastrukturen för laddningsstationer till elbilar. För att möjliggöra en övergång till elbilar krävs det stora satsningar i förbättrade laddningsmöjligheter. 

- Förslag nr. 85 Eltransporter i städer - Använd el- och elhybridslastbilar vid mattransporter i städer. Dagens dieselfordon är inte bara ett problem för klimatet utan också för den lokala stadsmiljön. Därför är det extra angeläget att använda ellastbilar i tätbebyggda områden. 
Axfood har tagit fram en handlingsplan för övergång till fossilfria e-handelstransporter i städer. Frågan om att ändra körkortsreglerna, så att den ökade vikten på grund av batterier inte medför att små lastbilar inte får köras med B-körkort, drivs också. En förändrad viktgräns skulle bidra till en snabb omställning av mindre lastbilar som drivs fossilfritt. 

Våra mål

 • Vår fordonspark ska vara differentierad avseende hållbara drivmedel. Senast 2025 ska ingen enskild fordonstyp stå för mer än hälften av fordonen. 
 • Varor som transporteras på väg med externa åkerier från vår logistikverksamhet till Hemköp ska vara fossilfria till 2030. Som stöd i arbetet för att bli fossilfria finns en transportmodell framtagen i syfte att underlätta upphandling av fossilfria transporter till 2030. 
 • Vi ska klimatrapportera även för transporter in till våra lager senast 2022.
 • Vi ska reducera koldioxidutsläppen för egenägda lastbilar med 30 % senast 2025 (basår 2020).
 • Vi ska bara använda fossilfria drivmedel 2030.

Status

Idag äger vi 190st tunga lastbilar och 160st tunga släpfordon samt 80st lättalastbilar och 64 procent av dessa körs idag fossilfritt: 

 • 50 av våra lastbilar drivs av biogas
 • 3 av våra lastbilar drivs av etanol
 • 3 av våra lastbilar är elhybrider  
 • 54 av våra lastbilar drivs av RME (rapsdissel)  
 • 76 av våra lastbilar drivs av HVO/diesel
 • 2 av våra lastbilar är en plug-inhybrid
 • 3 av våra lastbilar är en battery-electric-vehicle
 • Alla lättalastbilar körs på HVO
 • 1 lättlastbil (E-com) är konverterad från diesel till eldrift

Läs mer om statusen för våra transporter här samt på Dagabs hemsida