Hemköp

Allmänna villkor för användande av Hemköps Applikation

Dessa allmänna användarvillkor (”Villkoren”) reglerar åtkomst till och användning av de tjänster och funktioner som är tillgängliga via Hemköps applikation. Genom användande av Hemköps applikation godkänner du dessa allmänna villkor. Läs igenom villkoren innan du använder applikationen.

1. Nyttjanderätt

Hemköpskedjan AB, org. nr 556113-8826, (”Hemköp”) ger dig en rätt att använda den programvara som Hemköps applikation (”Appen”) består av under förutsättning att det sker i enlighet med Villkoren, Hemköps vid var tid meddelade instruktioner samt enligt tillämpliga avtalsvillkor från tredje part (t.ex. plattformsleverantörer som t.ex. Apple - Legal - Instructions for Minimum Terms of Developer’s End-User License Agreement och Google Play).

Samtliga rättigheter, inkluderat men inte begränsat till immateriella rättigheter som ingår i Appen (t.ex. varumärken, källkod och upphovsrätt), tillhör Hemköp eller tredje part. Du får en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig och icke-överlåtbar rätt att använda Appen. Din användning av Appen innebär en rätt att för ditt personliga bruk ladda ner, installera och använda Appen för mobiltelefon eller annan avsedd enhet (gemensamt (”Enhet”)).

Genom att använda Appen godkänner du dessa Villkor samt Hemköps Integritetspolicy. För mer information om hur personuppgifter behandlas, läs mer här. Genom användandet godkänner du även att Hemköp i enligt med Integritetspolicyn registrerar och sammanställer information som du uppger i Appen.

2. Användning av Appen

Funktioner och tjänster som tillgängliga i Appen är bl.a.

  • möjligheten att köpa varor, få nyheter, erbjudanden och kampanjer,
  • göra egna inköpslistor,
  • att söka efter Hemköps butiker i t.ex. ditt närområde,
  • att dina elektroniska kvitton sparas, och
  • se ditt bonuskundsaldo.

Villkoren utgör tillägg till Villkor för Hemköps kundprogram och Allmänna villkor för Hemköps E-handel. För att kunna använda Appen förutsätter det att du är medlem i Hemköps Kundklubb, här hittar du vad som krävs för det. E-handelsvillkoren gäller när du e-handlar varor i Appen och genom att lägga en beställning godkänner du som användare E-handelsvillkoren.

Användandet av Appen är kostnadsfri. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Appen, t.ex. åtkomst till internet. Hemköp ansvarar inte för eventuella trafikavgifter, att uppkoppling är möjlig eller för eventuella kostnader eller dylikt som kan föranledas av ditt användande av Appen.

För att vissa funktioner i Appen ska fungera kan det krävas att du aktiverar platstjänster för Appen i din Enhet. Positionering av din Enhet omfattas av Hemköps Integritetspolicy, läs mer här hur behandlingen går till. Du har möjlighet att samtycka till eller neka positionering i din Enhet samt att stänga av funktionen under Enhetens inställningar. Om du väljer att neka/stänga av positioneringen kan Appens funktioner helt eller delvis inte fungera. Du ansvarar för att ingen annan kan använda ditt konto eller har tillgång till dina inloggningsuppgifter.

Ej tillåten användning
Du har endast rätt att använda Appen i enlighet med Villkoren samt Hemköps vid var tid gällande instruktioner. Du har inte rätt att, utöver vad som framgår av tvingande lag eller av dessa Villkor, vidta följande åtgärder:

  • kopiera, dekonstruera, härleda koden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Appen eller på tjänsterna däri,
  • störa eller påverka den av Hemköp avsedda funktionaliteten i Appen,
  • kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Hemköp vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Appen,
  • utge dig för att vara någon annan (konsument eller företag), samt
  • uppge oriktiga uppgifter.

Hemköp har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Appen på ett sätt som kan orsaka Hemköp eller tredje man skada. Intrång i någon av Hemköps eller tredje parts immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder.

3. Marknadsföring

Genom att du är medlem i Hemköps Kundklubb kan du erhålla erbjudanden, information om kampanjer och direktmarknadsföring (t.ex. personliga erbjudanden). Hemköp kan t.ex. komma att skicka erbjudanden via push-notiser via Appen. Genom Appen kan du välja hur eller om du vill mottaga denna information alternativt ändra det under Enhetens inställningar.

4. Behandling av personuppgifter

I Appen behandlar Hemköp dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp, för att skapa en relevant köpupplevelse och således för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

5. Ändringar, uppdateringar m.m. av Appen

Hemköp har rätt att, utan ansvar eller ersättningsskyldighet, ensidigt när som helst i tiden uppdatera, ändra, utöka, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner i Appen samt att upphöra att tillhandahålla Appen temporärt och/eller permanent. Skäl till ändringar m.m. kan t.ex. vara att ändringar krävs för anpassning till ny teknisk miljö, anpassningar på grund av förändrat antal användare och/eller av operativa eller kommersiella skäl. Samtliga förändringar sker utan kostnad för dig.

Ändringar i funktionalitet och uppdateringar av Appen kommer du få information om genom plattformsleverantören. Plattformsleverantören har inte någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Appen.

6. Ansvarsbegränsning

Hemköp vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa Appens funktion. Hemköp garanterar dock inte tillgänglighet och att samtliga funktioner vid varje givet tillfälle är felfria. Hemköp ansvarar inte för någon brist i detta hänseende.

Driftstopp för underhåll m.m. kan vidare förekomma av Appen. Hemköp ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma i Appen eller för eventuella följder som kan uppstå på grund av avbrott eller störning.

Hemköp ansvarar inte för eventuell skada, vare sig den betraktas som direkt eller indirekt (t.ex. utebliven vinst, skadad eller förlorad data eller information), avseende din användning av Appen eller för anspråk från tredje part. Ansvarsbegränsningen gäller under förutsättning att inget annat följer av tvingande lag . Ansvarsbegränsningen gäller inte om skadan har uppstått på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet från Hemköps sida.

7. Övrigt

Dessa Villkor gäller tills vidare och ersätter samtliga tidigare avtal gällande Appen. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga i Appen och under Dataskydd

Hemköp förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller tillägg av Villkoren. Om det är ändringar av inte bara av redaktionell eller språklig karaktär kommer ändringarna att publiceras senast 30 dagar före villkorsändringarna träder ikraft. Du kommer få denna information via någon av de kontaktkanaler som du har angivit i Appen. Hemköp har dock rätt att omedelbart vidta ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Genom att fortsätta att använda Appen och/eller genom att inte avinstallera Appen efter att ändrade Villkor trätt i kraft anses du ha godkänt ändringarna.

När du har avinstallerat Appen från samtliga Enheter upphör Villkoren att gälla.

Hemköp är ansvarigt för att hantera eventuella anspråk från dig eller tredje part. Om du som användare vill framföra klagomål eller har andra synpunkter har du alltid möjlighet att kontakta Hemköps kundtjänst, se nedan punkt 9 för kontaktuppgifter.

8. Tillämpa lag

Svensk rätt tillämpas på dessa Villkor. Tvist som uppstår med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

9. Kontaktuppgifter

Kundtjänst Hemköp e-handel
Vid frågor ombeds du kontakta kundtjänst via:
E-post: ehandel@hemkop.se
Telefonnummer: 0771- 55 44 00

Hemköpskedjan AB
Postadress: 107 69 Stockholm
E-post: info@hemkop.se
Org. nr. 5566113-8826

Hemköp chat icon